به نام خدا

عنوان:طرح درس            پایه:دوم            موضوع:توده هوای کشور           صفحه    28      مدت جلسه:  90 دقیقه                                   نام دبیر:منوچهرآمی احمدی                     شهرستان :نوشهر

هدف کلی:سیستم های که کشورماراتحت تاثیر می گذارند آشنایی پیداکند وزمان وجهت اختشاشات سیستم راتشخیص دهد

.وسیستمی که بیشترین تاثیر رادرکشور ماداردرا بداند.

 

اهداف جزیی:اثرات توده هواهای که کشورمارا تحت تاثیرقرارمی دهند رابیاموزد .چگونگی تعقیرات فصول رابیاموزد.

اهداف رفتاری:درپایان این درس ازدانش آموزانتظارمی رود.

روش یاد دهی و یادگیری

امورمقدماتی:احوال پرسی حضورغیاب ،تکالیف ،موضوع روز

زمان

ارزشیابی تکوینی:(ضمن تدریس)

1-بتوانند توده هوا جهت وزمان آن راتکرار کند .

2-ازدانش آموزان فعال خواسته مطالب راتکرار کند

 

7

5

حیطه شناختی: عناصروعوامل اقلیمی رابداند.

- جهت های ورود توده هوارادرکشور تشخیص دهد.

 

حیطه عاطفی:

نقش اقلیم درروحیه انسان خصوصیات اخلاقی شخصیتی وفنی چهره انسان وفرهنگ

 

حیطه روان حرکتی (مهارت) :

وفق دادن خود با سیستم های کنترل کننده استفاده صحیح ازاثرات اقلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم درس

کمک آموزشی

پرسش وپاسخ ودانش  آموزمحوری وسخنرانی

رفتارورودی:استفاده از ارزشیابیمستمردر کلاس1-پرسش ازمطالب درس

2-امتحان ازدوجلسه فبل

 

15

 

 

تودهای هوای پرفشار سیبری ؛ بادهای غربی؛سودانی وعربستان وموسمی موثر براقلیم ایران

نقشه هوا شناسی؛ کره ؛تصاویر ماهوارهای تخته وایت بردو....

فعالیت یاددهی تشویق،معرفی درصف ایجاد انگیزه

5

ارائه درس:

1- نقش پرفشارجنب حاره ورود باد جنب حاره دردوره گرم سال درارتفاعات بالا جوایران

2-بیان توده هواهای که درایران دردوره سردسال حاکم هستند پرفشار سیبری ،بادهای غربی،سودانی

3-بیان توده هواهای که دردوره گرم سال درایران حاکم هستند توده هوای گرم وخشک عربستان ومرطوب موسمی

4-بیان ویژگی ها وجهت نفوذ اثرات آنها درایام سال

 

30

ارزشیابی پایانی:ازچند دانش آموز بصورت تصادفی خواسته تا عملکرد سیستم ... راتوضیع دهد ویا چه زمانی که این توده هوانفوذ کرده اثرات آن چگونه است.

 

 

 

 

 

 

10

جمع بندی ونتیجه گیری:

سیستم های کنترل کنندهاقلیم ایران{پرفشارسیبری ،بادهای غربی ،سودانی ،عربستان؛موسمی اثرات وجهت آنها 

 

 

12

 

 

 

 

تعیین وتکلیف :1-کلیه دانش آموزان باید درس رابرای هفته آینده آماده کند.

2-توده هوای موثر درمحل زندگی خود گزارش تهیه کند.

5

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 8:19  توسط منوچهر احمدی  |